Cart 0

Privacyverklaring

DigiLegal is een juridisch adviesbureau dat bedrijven ondersteunt bij het bestellen van contracten, zoals algemene voorwaarden, privacyverklaringen, SLA’s en geheimhoudingsverklaringen, tegen een zo laag mogelijk tarief. Dit doet DigiLegal onder meer via haar website www.digilegal.nl. Bezoekt u deze website, dan verwerkt DigiLegal uw persoonsgegevens.

In deze verklaring verschaft DigiLegal informatie over de persoonsgegevens die door DigiLegal worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. DigiLegal gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die DigiLegal verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via een online contactformulier en/of het bezoeken van onze website.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. DigiLegal is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
DigiLegal, gevestigd aan de Hoogmeer 1916, 6605 CM Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54369614, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt DigiLegal?

DigiLegal verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

2. Verwerkt DigiLegal bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

DigiLegal verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. DigiLegal verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent uw gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

3. Doelen van de verwerking

DigiLegal verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met DigiLegal hebt gesloten, zoals een bestelling van een contract via onze webshop. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we uw gegevens kunnen gebruiken.

Contact
Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, dan verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de communicatie die we met u hebben.

Personaliseren van onze website
De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar u belangstelling voor heeft. DigiLegal maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief
Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan DigiLegal verstrekte informatie door DigiLegal worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw persoonsgegevens op deze manier mogen worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt.

4. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

DigiLegal verkoopt, verhuurt en deelt uw gegevens niet aan of met derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die u met DigiLegal hebt gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerversovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DigiLegal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De bedrijven met wie DigiLegal een verwerkersovereenkomst heeft gesloten zijn:

5. Maakt DigiLegal gebruik van cookies?

DigiLegal maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Analytische cookies
DigiLegal gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door DigiLegal. DigiLegal heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. DigiLegal krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. DigiLegal heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. DigiLegal maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft DigiLegal ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze verwerking door Google valt onder het EU-US Data Privacy Framework. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Tracking cookies in onze marketing e-mails
Als u heeft aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van DigiLegal te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat u persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of u onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wilt dat niet, dan kunt u zich uitschrijven van onze (partner)mail of uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Cookies accepteren of weigeren
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6. Opslag van persoonsgegevens

Door DigiLegal verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU, behoudens voor zover het gegevens betreft die door Google Analytics zijn verzameld.

7. Bewaartermijn

DigiLegal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van persoonsgegevens:

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk doen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of per e-mail naar info@digilegal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. DigiLegal zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit
Op verzoek zal DigiLegal uw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal DigiLegal de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door DigiLegal in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd.

9. Beveiliging

DigiLegal neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via info@digilegal.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2024. Indien DigiLegal een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we u via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.