Zwarte lijst 14 oktober 2016

Met de ‘zwarte lijst’ wordt een lijst met verbodsbepalingen uit artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek bedoeld. In dit artikel staan 19 bepalingen (sub a t/m s) die niet zijn toegestaan in algemene voorwaarden. Dit geldt overigens alleen wanneer deze algemene voorwaarden worden gesloten met consumenten. Volgens de wet zijn deze bepalingen in dat geval ‘onredelijk bezwarend’. Dat betekent dat de consument de algemene voorwaarden met succes zou kunnen vernietigen (artikel 6:233 lid 1 BW).

 

Wat staat er in de zwarte lijst?

Er staan 19 bepalingen in de zwarte lijst. Deze mag je niet in je algemene voorwaarden hebben staan als je zaken doet met consumenten. Het gaat om bedingen:

a. die wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt om de toegezegde prestatie op te eisen.
b. waarmee de bevoegdheid tot ontbinding uitsluit of beperkt.
c. waarmee de bevoegdheid van de wederpartij tot opschorting op grond van de wet wordt uitgesloten of beperkt of aan de gebruiker van de voorwaarden een verdergaande opschortingsbevoegdheid toekent dan voortvloeit uit de wet.
d. die aan de gebruiker van de algemene voorwaarden de mogelijkheid toekent om zelf te bepalen of hij is tekort geschoten in de nakoming van een verplichting.
e. die aan de gebruiker van de algemene voorwaarden toestemming geven om de verplichtingen uit de overeenkomst op een derde over te dragen.
f. die bevoegdheden of verweermiddelen van de wederpartij jegens derden uitsluiten of beperken.
g. die een wettelijke verjarings- of vervaltermijn tot minder dan een jaar verkorten.
h. die de wederpartij verplichten de schade van een derde te vergoeden die de gebruiker van de overeenkomst heeft veroorzaakt.
i. die de gebruiker van de algemene voorwaarden de bevoegdheid geven om de bedongen prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen.
j. die de gebruiker van de algemene voorwaarden het recht toekennen tot stilzwijgende verlenging van de overeenkomst (met bepaalde duur).
k. die de mogelijkheden van de wederpartij tot het leveren van bewijs uitsluiten of beperken.
l. die ten nadele van de wederpartij afwijken van artikel 37 van Boek 3 BW (vorm en werking van verklaringen).
m. die een andere woonplaats aan de wederpartij toekennen.
n. die een andere vorm van geschillenbeslechting aanwijzen dan de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn.
o. die opzegging van de overeenkomst op dezelfde wijze als waarop deze tot stand is gekomen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) uitsluiten of beperken.
p. die de gebruiker van de algemene voorwaarden het recht toekennen om een overeenkomst ter zake het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend te verlengen met meer dan 3 maanden.
q. die de gebruiker van de algemene voorwaarden het recht toekennen om een overeenkomst ter zake het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend te verlengen voor onbepaalde duur.
r. die de opzegging van een overeenkomst als bedoeld in j, p of q laten plaatsvinden op een bepaald moment.
s. die de gebruiker van de algemene voorwaarden het recht toekennen om een overeenkomst met beperkte duur ter zake het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, te verlengen.

 

Uitzonderingen op de zwarte lijst

De lijst hierboven geeft enkel de verbodsbepalingen weer. In een aantal gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld door de wederpartij in voorkomend geval de mogelijkheid tot ontbinding toe te kennen.

 

Verschil met de grijze lijst

Naast de ‘zwarte lijst’ staat er in de wet ook een ‘grijze lijst’. Het verschil met de grijze lijst is dat de bepalingen in de zwarte lijst altijd onredelijk bezwarend zijn. De bepalingen uit de grijze lijst worden daarentegen slechts vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Dat betekent dat het opnemen van een bepaling uit de grijze lijst dus niet altijd onredelijk bezwarend is. Dit zal de gebruiker van de algemene voorwaarden echter wel moeten kunnen aantonen.