Cart 0

Onze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar als PDF-bestand. Het PDF-bestand kun je downloaden en op slaan. Op die manier kun je onze algemene voorwaarden op een later moment nog even rustig teruglezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGILEGAL

Gevestigd aan Hoogmeer 1916, 6605 CM Wijchen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54369614

 

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5. Downloaden van bestanden

Artikel 6. Uitvoeringstermijnen

Artikel 7. Facturatie en betaling

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Verjaring

Artikel 10. Vrijwaring

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 12. Portfolio en referentie

Artikel 13. Geheimhouding

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Digitale bestanden: alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door DigiLegal aan de koper ter beschikking gestelde downloads.
 2. DigiLegal: de wederpartij bij de overeenkomst met koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 3. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die via de webshop van DigiLegal digitale bestanden afneemt en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 4. Partijen: DigiLegal en koper gezamenlijk.
 5. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van DigiLegal, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door DigiLegal uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door DigiLegal gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop DigiLegal de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DigiLegal, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met DigiLegal in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door DigiLegal vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 6. DigiLegal is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van DigiLegal via haar webshop of anderszins zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van DigiLegal binden DigiLegal niet.
 3. De prijzen in de offertes van DigiLegal zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met DigiLegal eerst dan tot stand nadat de koper het bestelproces in de webshop van DigiLegal volledig heeft doorlopen en het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
 2. De koper ontvangt een bevestiging van zijn bestelling. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

Artikel 5. Downloaden van bestanden

 1. Na het afronden van de bestelling, ontvangt de koper een downloadlink naar de webpagina waar de digitale bestanden kunnen worden gedownload. Downloads blijven beschikbaar gedurende 14 dagen. Gedurende deze periode kan de koper de digitale bestanden maximaal 5 keer downloaden. De koper dient de digitale bestanden op zijn eigen systemen op te slaan.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van DigiLegal krijgt voor zover deze geen betrekking hebben op de bestelling.
 3. Indien en voor zover naar het oordeel van DigiLegal een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DigiLegal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6. Uitvoeringstermijnen

 1. Indien DigiLegal een termijn voor de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper DigiLegal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DigiLegal dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien DigiLegal gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde bescheiden, informatie en gegevens aan DigiLegal ter beschikking heeft gesteld.
 3. DigiLegal is telkens bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de koper – vooruitbetaling of zekerheid van de koper te verlangen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 7. Facturatie en betaling

 1. Betaling vindt online plaats door middel van iDeal of een andere betaalmogelijkheid. Hiervoor maakt DigiLegal gebruik van een Payment Service Provider (Mollie). Zowel DigiLegal als Mollie maken gebruik van een beveiligde internetverbinding (SSL).
 2. Zodra de bestelling is afgerond ontvangt de koper een factuur van zijn bestelling per e-mail. DigiLegal is gerechtigd digitale facturen te versturen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De digitale producten die door DigiLegal in haar webshop worden aangeboden, worden geleverd “as is”. DigiLegal garandeert niet dat het digitale product voldoet aan alle wensen en eisen van de koper. De koper is derhalve zelf verantwoordelijk om de geschiktheid van een digitaal product voor een bepaalde onderneming of bepaalde bedrijfsactiviteiten te (doen) controleren.
 2. Indien DigiLegal aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. DigiLegal is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes of te betalen schadevergoedingen. Voorts is DigiLegal niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of gegevens.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van DigiLegal.

Artikel 9. Verjaring

Iedere vorm van aansprakelijkheid van DigiLegal vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn verricht c.q. de opdracht is voltooid.

Artikel 10. Vrijwaring

De koper vrijwaart DigiLegal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DigiLegal toerekenbaar is. Indien DigiLegal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden DigiLegal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is DigiLegal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DigiLegal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom welke op de digitale producten rusten of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij DigiLegal, ongeacht of aan de koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De koper verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiLegal is het de koper niet toegestaan de auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom van DigiLegal of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 3. DigiLegal verleent koper nu voor alsdan een gebruiksrecht met betrekking tot door DigiLegal ter beschikking gestelde digitale producten. Dit gebruiksrecht houdt in dat het de koper vrijstaat de digitale producten mag tonen op de website van koper, ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan mag bieden en in het kader van de normale uitvoering van diens onderneming te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden.
 4. In geval van overtreding van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, is de koper aan DigiLegal per overtreding zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00. Deze boete laat onverlet het recht van DigiLegal op schadevergoeding op grond van de wet.
 5. DigiLegal behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en auteursrechtelijke werken voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Portfolio en referentie

 1. De koper geeft DigiLegal onherroepelijke toestemming tot het plaatsen van een (referentie)afbeelding op één van de webpagina’s van DigiLegal en daarbij gebruik te maken van het logo, handels- en merknaam van koper, alsmede tot het plaatsen van een link naar de website van de koper ter indicatie van de expertise en clientèle van DigiLegal.
 2. Indien de koper haar logo, handels- of merknaam, website of webadres wijzigt en de koper wenst de door DigiLegal gebruikte (referentie)afbeelding aan te laten passen, dient de koper daartoe schriftelijk verzoek bij DigiLegal in. DigiLegal is echter nimmer gehouden tot het daadwerkelijk aanpassen van een (referentie)afbeelding of link.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DigiLegal gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DigiLegal zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DigiLegal niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. DigiLegal behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door DigiLegal gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar DigiLegal gevestigd is.